Obchodní podmínky
Moderní rodinné lázně se staletou tradicí

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a čerpání dárkových poukazů naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb, Lázně Slatinice a.s.

čl. I 

Úvodní ustanovení

Lázně Slatinice a.s., se sídlem Slatinice č.p. 29, 783 42 Slatinice, IČO: 25367757, zapsané v OR KS Ostrava, oddíl B, vložka 1565  (dále jen Lázně) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – ubytování, stravování, léčení, procedur a jiných doplňkových služeb (dále jen služby) klientům, které upravují právní vztahy mezi lázněmi a klientem a vymezují práva a povinnosti lázní a klientů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky a právní vztahy s klientem, které nejsou výslovně upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Služby budou lázně poskytovat klientům v lázeňských domech Balnea, Hanačka, Mánes, Morava a v penzionu Majorka, příp. v dalších objektech, které lázně užívají.

čl. II

Objednávání služeb a uzavření smlouvy

Pobyt v lázních si klient objedná na základě písemné objednávky, kterou zašle poštou nebo elektronicky na adresu pobyty@lazneslatinice.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 581 571 000. Po řádně vystavené a podané objednávce je klient svou objednávkou vázán.

Objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • jméno a příjmení klienta,
 • rok narození,
 • adresu trvalého bydliště,
 • telefon,
 • název pobytu,
 • počet osob,
 • termín pobytu,
 • délku pobytu,
 • kategorii ubytování.

Dále objednávka musí obsahovat:

 • rozsah ubytovacích, léčebných a stravovacích služeb,
 • datum vystavení objednávky.

Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu, uvedených v objednávce, odpovídá objednávající klient.

Objednávka klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva o prodeji služeb je uzavřena potvrzením objednávky lázněmi.

Zasláním objednávky lázním klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách lázní www.lazneslatinice.cz.

čl. III

Práva a povinnosti

Základní práva klienta:

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky lázněmi. K čerpání služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené lázněmi,
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou lázním známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, lázně zpracovávaly chráněné osobní údaje klienta, a to výhradně k účelům nezbytným pro plnění smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Základní povinnosti klienta:

 • obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělé osoby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se klient v den nástupu prokáže na recepci příslušného lázeňského domu občanským průkazem nebo cestovním pasem,
 • dodržovat stanovený program a předpisy ubytovacího a léčebného zařízení,
 • v případě léčebných pobytů je klient povinen absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. V opačném případě bude klientovi doúčtována příslušná sazba DPH,
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, lázeňského zařízení a poskytovatelů služeb a uhradit případně vzniklou újmu, kterou klient způsobil Lázním nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci jejich čerpání.

Povinnosti lázní:

 • zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb zde specifikovaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou lázním známy,
 • při zpracovávání osobních údajů klienta jsou lázně povinny dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

čl. IV

Platební podmínky

Všechny ceny pobytů a služeb Lázní jsou uvedeny v nabídkových listech a v příslušných cenících a zahrnují služby v nich uvedené.

Úhradu objednaného pobytu provádí klient za jím objednané a lázněmi potvrzené služby bankovním převodem před nástupem na pobyt nebo hotově, resp. platební kartou v den nástupu, pokud není dohodnuto jinak. Klient je o sjednaném  způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.

Způsob úhrady:

 • bankovním převodem,
 • v hotovosti,
 • složenkou,
 • platebními kartami (MasterCard, VISA, Maestro, EUROCARD),
 • poukázkami (TICKET MULTI, TICKET MEDICA).

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 981662/0800

V případě, že z časových důvodů nebude možno zaplatit pobyt předem bankovním převodem, je možno po dohodě pobyt uhradit na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti). Úhrada pobytu musí být provedena na recepci příslušného lázeňského domu, a to před poskytnutím první služby.

V den skončení pobytu lázně vystaví klientovi účet za skutečně čerpané služby. Klient je povinen případný nedoplatek za služby poskytnuté navíc doplatit v hotovosti resp. platební kartou na recepci příslušného lázeňského domu nejpozději v den skončení pobytu nebo poslední den čerpání služeb.

čl. V 

Odstoupení od smlouvy

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno lázním. Lázně jsou v tomto případě oprávněny účtovat storno poplatek, který činí:

 • od 28 dnů do 21 dnů před nástupem   30%  z celkové ceny pobytu
 • od 20 dnů do 14 dnů před nástupem   40%  z celkové ceny pobytu
 • od 13 dnů do 1 dnů před nástupem     80%  z celkové ceny pobytu
 • zrušení pobytu v den nástupu             100 % z celkové ceny pobytu
 • nenastoupení na pobyt                       100 % z celkové ceny pobytu

Lázně mohou od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech – úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

V případě zrušení objednávky provedou lázně nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrátí zaplacené zálohy klientovi s odečtením storno poplatku, pokud tento vznikne.

Lázně mohou odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností klienta (např. neuhrazení ceny objednaného pobytu a služeb včas a v plné výši), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění.

čl.VI

Reklamace, stížnosti, žádosti

Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb lázněmi prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká klientovi právo na reklamaci/stížnost.

V případě reklamace služeb je klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, klient je oprávněn podat písemnou reklamaci vyplněním tzv. Záznamu o stížnosti/reklamaci. Písemná reklamace bude následně řešena dle dohodnutého postupu řešení Stížností, připomínek, podnětů a reklamací, který je zveřejněn na webových stránkách lázní.

Žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace
V případě, že má klient zájem nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, pak je nezbytné Žádost a záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace.

čl.VII

Závěrečná ustanovení

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

Lázně mají právo jednostranným jednáním měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách lázní www.lazneslatinice.cz a bude automaticky přiložena ke všem novým potvrzeným objednávkám. Nesouhlasí-li klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.

Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019 a  ruší všechny předcházející Všeobecné obchodní podmínky.

Ve Slatinicích dne 21. 12. 2018

Ing. Irena Vašicová
výkonná ředitelka

Lázně Slatinice a.s.
783 42 Slatinice č. 29
Recepce
tel.: +420 585 944 599
tel.: +420 585 751 636
fax: +420 585 944 608
email: recepce@lazneslatinice.cz
www.lazneslatinice.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.