Upozorňovací lišta
Lázně Slatinice

Obchodní podmínky dárkové poukazy | Lázně Slatinice

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Společnost Lázně Slatinice a.s., se sídlem Slatinice č. p. 29, 783 42 Slatinice (dále jen „LS“) poskytuje v místě svého sídla služby blíže uvedené na jejích internetových stránkách www.lazneslatinice.cz. Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.
 2. Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů LS upravují objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů LS jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách LS www.lazneslatinice.cz, kde je také možné provést objednávku dárkového poukazu.
 

IIOBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. Dárkový poukaz je možné objednat osobně, telefonicky, poštou nebo e-mailem.
 2. Dárkový poukaz vystavují LS na dohodnutý finanční obnos, lázeňské procedury nebo pobyty dle objednávky objednatele.
 3. Dárkový poukaz vystavený na lázeňské procedury nelze využít pro čerpání zvýhodněných balíčků obsahujících stravovací služby.
 4. Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v:
  - těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů LS
  - potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od LS obdrží společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz.
 5. Dárkový poukaz je zasílán elektronicky zcela zdarma a objednatel má možnost si dárkový poukaz sám vytisknout. Při poštovním zasílání na korespondenční adresu uvedenou v objednávce je k hodnotě dárkového poukazu připočítán poplatek za písemné zpracování poukazu ve výši 50,- Kč. Možný je také osobní odběr v LS.
 6. Objednatel dárkového poukazu je povinen bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat vystavený dárkový poukaz. Případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit LS (tel.: 581 571 000, 
 7. e-mail: pobyty@lazneslatinice.cz). Pokud tak objednatel dárkového poukazu neučiní, nebudou nesrovnalosti při příjezdu osoby, která bude čerpat služby uvedené v dárkovém poukazu, zohledněny.
 

IIIPLATBA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu LS dle údajů k platbě nebo v hotovosti nebo platební kartou na recepci LS. Nebude-li platba za dárkový poukaz provedena, jsou LS oprávněny odmítnout poskytnutí služeb uvedených v dárkovém poukazu.

 

IVČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH V DÁRKOVÝCH POUKAZECH A PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. V případě, že je dárkový poukaz vystaven na konkrétní peněžitou hodnotu, může držitel dárkového poukazu čerpat služby průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis.
 2. Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní pobyt či balíček služeb, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově. Průběžné čerpání služeb není možné.
 3. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen variabilním číslem, datem platnosti a předmětem čerpání.
 4. Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu, tj. 30 kalendářních dnů předem.
 5. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.
 6. Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit prodávajícího, bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu volných kapacit prodávajícího (zde je nutná včasná telefonická či emailová domluva s prodávajícím minimálně 30 dní před koncem platnosti poukazu). Prodloužení je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.
 7. Standardní platnost dárkového poukazu je 3 měsíce.
 8. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby odevzdat na recepci LS.
 

VZMĚNY A VRÁCENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. Převyšuje-li cena vybraných služeb hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti nebo platební kartou v LS.
 2. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
 3. Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb LS. Výjimku tvoří změny odůvodněné zdravotními omezeními osoby, která služby z dárkového poukazu čerpá.
 4. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, avšak výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz.
 5. Pokud byla smlouva o koupi dárkového poukazu uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. telefonicky nebo e-mailem), je možno dárkový poukaz bez uvedení důvodu vrátit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po provedení platby, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného dárkového poukazu. Vrácení dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně na e-mailovou adresu pobyty@lazneslatinice.cz nebo poštou na adresu sídla LS, a to doporučeným dopisem před uplynutím příslušné doby. Platba ceny za dárkový poukaz bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
 6. Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.

 

Ve Slatinicích dne 18. 3. 2018

 

Lázeňský dům Balnea ve Slatinicích hodnocení