Upozorňovací lišta
Lázně Slatinice
Zpět na Odborný léčebný ústav

Postup při stížnosti a žádosti o výpis z dokumentace | Lázně Slatinice

V případě stížnosti nebo v případě, že má klient zájem nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, pak je nezbytné vyplnit Žádost a záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace.
zadost o nahlednuti 1
zadost o nahlednuti 2

Lhůty a úhrada nákladů

  1. Osobám oprávněným k přístupu do zdravotnické dokumentace ze zákona poskytnou Lázně Slatinice a.s. výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení písemné žádosti, pokud není dohodnuta jiná lhůta nebo z jiného právního předpisu nevyplývá jiný postup.
  2. Pacientovi nebo zákonnému zástupci, osobám, které pacient určil, a osobám blízkým zemřelému pacientovi je poskytne do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.
  3. Uvedené lhůty neplatí, jde-li o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace za účelem zajištění návaznosti zdravotní péče (např. změna ošetřujícího lékaře). V takovém případě musí být výpisy nebo kopie poskytnuty tak rychle, aby byla návaznost zdravotní péče zajištěna a pacient nebyl ohrožen na zdraví a životě.
  4. V případě, že Lázně Slatinice a.s. nejsou schopny zajistit oprávněným osobám nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace do 5 dnů ode dne, kdy bylo žadateli sděleno, že nahlížení nelze zajistit, pokud nebyla dohodnuta lhůta jiná. V tomto případě nelze požadovat za pořízení kopie úhradu. Provede se zápis do formuláře Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu nebo kopie ze zdravotnické dokumentace.
  5. Za pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace se vybírá úhrada dle ceníku Lázní Slatinice a.s.
  6. Úhradu nelze požadovat, pokud s pořízením kopií náklady nevznikly, např. pokud žadatel použil vlastní digitální fotoaparát.

Záznam stížnosti

V případě stížnosti je vyhotoven dokument Záznam stížnosti společnosti Lázně Slatinice a.s.

Obchodní podmínky

Veškeré další záležitosti jsou popsány v Obchodních podmínkách společnosti Lázně Slatinice a.s.
Lázeňský dům Balnea ve Slatinicích hodnocení