Upozorňovací lišta
Lázně Slatinice

Všeobecné obchodní podmínky Lázní Slatinice

Všeobecné obchodní podmínky Lázní Slatinice pro nákup a čerpání dárkových poukazů naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb, Lázně Slatinice a.s.

čl. I 

Úvodní ustanovení

Lázně Slatinice a.s., se sídlem Slatinice č.p. 29, 783 42 Slatinice, IČO: 25367757, zapsané v OR KS Ostrava, oddíl B, vložka 1565  (dále jen Lázně) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – ubytování, stravování, léčení, procedur a jiných doplňkových služeb (dále jen služby) klientům, které upravují právní vztahy mezi lázněmi a klientem a vymezují práva a povinnosti lázní a klientů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky a právní vztahy s klientem, které nejsou výslovně upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Služby budou lázně poskytovat klientům v lázeňských domech Balnea, Hanačka, Mánes, Morava a v penzionu Majorka, příp. v dalších objektech, které lázně užívají.

čl. II

Objednávání služeb a uzavření smlouvy

Pobyt v lázních si klient objedná na základě písemné objednávky, kterou zašle elektronicky na adresu pobyty@lazneslatinice.cz. Po řádně vystavené a podané objednávce je klient svou objednávkou vázán.

Objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

Dále objednávka musí obsahovat:

Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu, uvedených v objednávce, odpovídá objednávající klient.

U samopláteckých pobytů, není možné doobsazení pokoje cizí osobou. Při obsazení pokoje pouze 1 osobou je klient povinen uhradit příplatek za neobsazené lůžko dle aktuálního ceníku.

Objednávka klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva o prodeji služeb je uzavřena potvrzením objednávky lázněmi, a zaplacením vystavené faktury.

Po vystavení faktury není již její změna možná. 

Zasláním objednávky lázním klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách lázní www.lazneslatinice.cz.

čl. III

Práva a povinnosti

Základní práva klienta:

Základní povinnosti klienta:

Povinnosti lázní:

čl. IV

Platební podmínky

Všechny ceny pobytů a služeb Lázní jsou uvedeny v nabídkových listech a v příslušných cenících a zahrnují služby v nich uvedené.

Úhradu objednaného pobytu provádí klient za jím objednané a lázněmi potvrzené služby bankovním převodem před nástupem na pobyt, pokud není dohodnuto jinak. Klient je o sjednaném  způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.

Způsob úhrady:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 981662/0800

V případě, že klient chce hradit pobyt z FKSP, je nutné informovat Lázně o této formě úhrady již při objednávce pobytu. Oprava vystavené faktury není možná.

V případě, že z časových důvodů nebude možno zaplatit pobyt předem bankovním převodem, je možno po dohodě pobyt uhradit na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti). Úhrada pobytu musí být provedena na recepci příslušného lázeňského domu, a to před poskytnutím první služby.

V den skončení pobytu lázně vystaví klientovi účet za skutečně čerpané služby. Klient je povinen případný nedoplatek za služby poskytnuté navíc doplatit v hotovosti resp. platební kartou na recepci příslušného lázeňského domu nejpozději v den skončení pobytu nebo poslední den čerpání služeb.

čl. V 

Odstoupení od smlouvy

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno lázním. Lázně jsou v tomto případě oprávněny účtovat storno poplatek, který činí:

  •  zrušení pobytu 60-30 dnů před nástupem
 30% z celkové ceny
  •  zrušení pobytu 29-14 dnů před nástupem  
 50% z celkové ceny
  •  zrušení pobytu 13-0 den před nástupem
 100% z celkové ceny
  •  zrušení pobytu v den nástupu 
100% z celkové ceny 
  •  nenastoupení na pobyt 
100% z celkové ceny 

Lázně mohou od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně a včas (před zahájením pobytu) prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech – úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

V případě zrušení objednávky provedou lázně nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrátí zaplacené zálohy klientovi s odečtením storno poplatku, pokud tento vznikne.

Lázně mohou odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností klienta (např. neuhrazení ceny objednaného pobytu a služeb včas a v plné výši), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění.

Dárkové poukazy

Po zakoupení poukazu nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky po uplynutí doby platnosti ani v průběhu platnosti poukazu.
V případě nemožnosti pobyt vyčerpat z důvodu mimořádné události vzniklé nezávisle na vůli ubytovatele bude ze strany ubytovatele nabídnut alternativní termín ubytování.

Objednávky a dárkové poukazy objednané v letech 2019 - 2020 - uzavření lázní březen - květen 2020

Čerpání objednaných pobytů a dárkových poukazů objednaných v letech 2019 a 2020 jsou prodlouženy do 22.12. 2021. V roce 2022 již není možná realizace nevyčerpaných pobytů a dárkových poukazů.

 

čl.VI

Reklamace, stížnosti, žádosti

Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb lázněmi prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká klientovi právo na reklamaci/stížnost.

V případě reklamace služeb je klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, klient je oprávněn podat písemnou reklamaci vyplněním tzv. Záznamu o stížnosti/reklamaci. Písemná reklamace bude následně řešena dle dohodnutého postupu řešení Stížností, připomínek, podnětů a reklamací, který je zveřejněn na webových stránkách lázní.

Žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace
V případě, že má klient zájem nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, pak je nezbytné Žádost a záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace.

čl.VII

Závěrečná ustanovení

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

Lázně mají právo jednostranným jednáním měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách lázní www.lazneslatinice.cz a bude automaticky přiložena ke všem novým potvrzeným objednávkám. Nesouhlasí-li klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.

Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 5. 2021 a  ruší všechny předcházející Všeobecné obchodní podmínky.

Ve Slatinicích dne 29. 11. 2023

Ing. Irena Vašicová
výkonná ředitelka

Lázeňský dům Balnea ve Slatinicích hodnocení