Upozorňovací lišta
Lázně Slatinice

Stížnosti, připomínky, podněty a reklamace | Lázně Slatinice

Vaše názory jsou pro nás cenným zdrojem informací, díky kterým můžeme posuzovat a zlepšovat kvalitu poskytované péče a služeb.

Své stížnosti, připomínky, podněty a reklamace nám můžete sdělit:

Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře a z tohoto důvodu jsme rádi za Vaše podněty, připomínky i náměty.

V případě, že nejste spokojeni s léčebnou, ošetřovatelskou či rehabilitační péčí, projednejte své připomínky s lékařskou ředitelkou, vedoucí sestrou nebo ředitelkou lázní. Nespokojenost s poskytovanými službami projednejte s hotelovým manažerem, vedoucí recepcí nebo vedoucí přijímací kanceláře.

Ve všední dny mimo pracovní dobu, o sobotách, nedělích a svátcích se můžete obrátit na službu-konajícího lékaře, sestru nebo na recepční.

Aby bylo možné důsledně stížnost, podnět prošetřit, měla by stížnost obsahovat tyto náležitosti:

Postup při vyřizování stížnosti

Lázně Slatinice a.s. prošetřují všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt. Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče a prošetřovány jsou, obsahují-li údaje o nezákonné činnosti.

Každá písemná stížnost je zaregistrována office manažerkou a stěžovateli je zasláno potvrzení o jejím přijetí. Lhůta k vyřízení stížnost je stanovena do 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být z důvodu náročnosti prošetřování prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že stížnost nepřísluší Lázním Slatinice a.s., bude o této skutečnosti stěžovatel informován a stížnost bude postoupena věcně příslušnému subjektu.

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány výkonné ředitelce lázní, která posoudí jejich obsah a závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci příslušného úseku.

O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva nebo bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. Stěžovatel bude seznámen se způsobem prošetření stížnosti, zjištěnými skutečnosti a závěry šetření stížnosti, případně přijatými nápravnými opatřeními.

Datum: 1. 1. 2019

Zpracovatel: Eva Horáčková, manažerka kvality

Lázeňský dům Balnea ve Slatinicích hodnocení